Đang tải... Vui lòng chờ...
Hoàn thiện hồ sơ pháp lý
Đề cương chi tiết của đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Nội dung Đề án bảo vệ môi trường đơn giản được trình bày theo quy định hướng dẫn tại Phụ lục 19a Thông tư số 01 /2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường...

Đề cương của đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết được lập theo cấu trúc của phụ lục số 2, Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày16 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Đề cương chi tiết của bản cam kết bảo vệ môi trường

Nội dung Bản cam kết bảo vệ môi trường được trình bày theo quy định hướng dẫn tại Phụ lục 5.2 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường...

Đề cương chi tiết của đề án xả thải (Giấy phép xả thải)

Nội dung Đề án xả thải được trình bày theo quy định hướng dẫn tại Phụ lục B8.1 Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 16 tháng 08 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội...

Đề cương chi tiết đề án khai thác nước ngầm / Đề án khai thác nước dưới đất

Nội dung của Đề cương chi tiết đề án khai thác nước ngầm / Đề án khai thác nước dưới đất...

Hỗ trợ trực tuyến
Lượt truy cập