Đang tải... Vui lòng chờ...
Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Nội dung tổng quát Báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM)

Nội dung Báo cáo Đánh giá tác động môi trường được trình bày theo quy định hướng dẫn tại Phụ lục 2.5 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 20011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường...

Hỗ trợ trực tuyến
Lượt truy cập